මුදල් ගන්න මහජන බැංකුවට පැමිණි, ද ෆිනෑන්ස් තැන්පතු කරුවෝ හිස් අතින් ම ආපසු යති.

0
738
- Advertisement -
Share

මුදල් ගන්න මහජන බැංකුවට පැමිණි, ද ෆිනෑන්ස් තැන්පතු කරුවෝ හිස් අතින් ම ආපසු යති.

ජා-ඇළ ද ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ මුදල් තැන්පත් කර අගතියට පත් තැන්පත්කරුවන් මහ බැංකුවේ නිවේදනයට හා මාධ්‍ය නිවේදනයන්ට අනුව තම තැන්පත් මුදලින් කොටසක් ලබා ගැනීමට 07දා ජා-ඇළ මහජන බැංකු ශාඛාවට පැමිණියද එයින් විශාල පිරිසකට තම මුදල් ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම නිසා හිස් අතින් ආපසු හැරී යාමට සිදුවිය.

මහ බැංකුව හා මාධ්‍ය නිවේදනවලට අනුව සෑම තැන්පතුවක් සඳහාම උපරිම රුපියල් ලක්ෂ 06ක් දක්වා මුදල් ගෙවන බවට ප්‍රකාශ වීම නිසා සිය ගණනක් පිරිස් තම තැන්පතු මුදල් ලබා ගැනීම සදහා ජා-ඇළ මහජන බැංකු ශාඛාව වෙත පැමිණ සිටියහ.

නමුත් පැමිණි තැන්පත්කරුවන් හට බැංකු නිලධාරීන් පවසා සිටියේ තනි ගිණුමක් පමණක් ඇති අයවළුන්ට පමණක් මුදල් ගෙවන බවයි.

එහෙත් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් හවුල් ගිණුම් ලෙස මුදල් තැන්පත් කර තිබූ අතර ඇතැමුන් ගිණුම් කිහිපයක් යටතේ මුදල් තැන්පත් කර තිබීම නිසා අදාළ මුදල් නොලැබී තිබිණි. ස්ථාවර තැන්පතු මුදල්හි පොලී මුදල් ලබා ගැනීමට ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් ආරම්භ කර තිබූ පිරිසටද මුදල් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත. ළමා ඉතුරුම් සඳහා ද මුදල් නොලැබී තිබිණි.

@aruna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + twelve =