මුදල් අමාත්‍යංශයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙක් පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව මාරුකරයි. මාරුවට හේතුව රටේ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන බොරු කියන්න බෑ කීම ද..?

0
422
- Advertisement -

මුදල් අමාත්‍යංශයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙක්
පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව මාරුකරයි.
මාරුවට හේතුව රටේ ආර්ථික තත්ත්වය ගැන
බොරු කියන්න බෑ කීම ද..?


මුදල් අමාත්‍යංශයේ නියෝජ්‍ය ලේකම්කරයෙකු වූ ආනන්ද කිත්සිරි සෙනෙවිරත්න මහතා, පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව, වෙනත් අමාත්‍යංශයකට මාරු කර යවා ඇති බව වාර්තා වේ.

ඔහු මුලින්, රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයටත්, ඉන් පසුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයටත් මාරුකර යවා ඇති බව වාර්තා වේ.

අය වැය විවාදය අතර තුර, විපක්ෂය නියෝජනය කරන ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පවසා සිටියේ, රජයට අවශ්‍ය පරිදි ආර්ථික දත්ත වෙනස් කිරීමට විරුද්ධ වූ මුදල් අමාත්‍යංශයේ ඉහළ නිළධාරියෙකු මාරුකර යවා ඇති බව තමන්ට දැන ගන්නට ලැබී ඇති බවයි.

ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා සදහන් කර සිටි එම නිලධාරියා ඉහත සදහන් කළ ආනන්ද කිත්සිරි සෙනෙවිරත්න මහතා වීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 3 =