“මීතොටමුල්ල කුණුකන්ද පිහිටි භූමියත් විදේශීය සමාගමකට විකිණීමේ සැලැසමුක්.” චම්පික රණවක චෝදනා කරයි.

0
455
- Advertisement -

“මීතොටමුල්ල කුණුකන්ද පිහිටි භූමියත්
විදේශීය සමාගමකට විකිණීමේ සැලැසමුක්.”
චම්පික රණවක චෝදනා කරයි.

මීතොටමුල්ල කුණුකන්ද පිහිටි භූමිය විදේශීය සමාගමකට විකුණා දැමීමට ආණ්ඩුව සැලසුම් කරමින් සිටින බව, හිටපු මහනර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාටලී චම්පික රණවක මහතා චෝදනා කරයි.

2017 වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ 14 වන දා කුණු කන්ද නාය ගිය අතර, ඉන් මිනිස් ජීවිත 32 ක් අහිමි විය. පසුව, කුණුකන්ද අවට පදිංචිව සිටි පිරිස් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කළ අතර, කුණුකන්ද පිහිටි භූමිය නාගරික උද්‍යානයක් බවට සංවර්ධනය කළේ ය.

විදේශීය සමාගමකට විකුණා දැමීමට රජය සූදානමින් සිටින බවට, හිටපු අමාත්‍යවරයා චෝදනා නගන්නේ, කුණුකන්ද පිහිටි භූමිය තුළ ගොඩ නැගූ මේ නාගරික උද්‍යාන පරිශ්‍රයයි.