මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු ප්‍රධානියාට බැංකු ගිණුම් 35 ක්. දවසකට මුදල් සහිත ලියුම්කවර පහක් හයක් සහායකයා අතේ ඩිපොසිට් කිරීමට යවයි.

0
2056
- Advertisement -

මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු ප්‍රධානියාට බැංකු ගිණුම් 35 ක්.
දවසකට මුදල් සහිත ලියුම්කවර පහක් හයක් සහායකයා අතේ ඩිපොසිට් කිරීමට යවයි.

මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු බන්ධනාගාර ප්‍රධානියෙකු සිය ගෝලයා ලවා බැංකු ගිණුම් 35 කට අධික ප්‍රමාණයකට මුදල් හුවමාරු කරගෙන ඇතැයි තොරතුරු අනාවරණය වන බව අපරාධ පරීක්ෂණෂ දෙපාර්තමේන්තුවේ උසස් නිළධාරියෙක් ලංකාදීප පුවත්පත සමග පවසා තිබේ.

මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු මෙම බන්ධනාගාර ප්‍රධානියාගේ සහායකයා වශයෙන් සිටි බන්ධනාගාර නියාමකවරයාගෙන් කරන ලද ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී මෙම කරුණ අනාවරණය වී තිබේ.

දිනකට, මුදල් සහිත ලියුම් කවර පහක් හයක් පමණ, අදාල බන්ධනාගාර ප්‍රධානියා මෙම නියාමකයාට ලබා දී ඇති බවත්, විවිධ බැංකුවල පවතවාගෙන යන ගිණුම්වල අංක ලබා දී එම ගිණුම්වලට බැර කරන ලෙසට එම ප්‍රධානියා තමාට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් එම නියාමකවරයා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ ප්‍රකාශ ලබා දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × three =