“මිහින් ලංකා ණය ගෙවන්න සහන කාලයක් ලබා දෙන්න.” මුදල් අමාත්‍යංශය ඉල්ලයි.

0
370
- Advertisement -
Share

මිහින් ලංකා ණය ගෙවන්න
සහන කාලයක් ලබා දෙන්න.
මුදල් අමාත්‍යංශය ඉල්ලයි.

මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම මගින් ලබාගෙන තිබෙන රුපියල් බිලියන පහක් වූ බැංකු ණය, යළි පියවීම සදහා සහන කාලයක් ලබාදෙන ලෙස, මුදල් අමාත්‍යංශය කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

මිහින් ලංකා සමාගම අදාල ණය මුදල ලබාගෙන ඇත්තේ රාජ්‍ය බැංකු දෙකකිනි. එක බැංකුවක් වන්නේ ලංකා බැංකුවයි. අනෙක මහජන බැංකුවයි. අදාල බැංකු විසින්, ඔවුන්ට අය විය යුතු ණය ආපසු ගෙවන ලෙස, මිහින් ලංකා සමාගම දැනුවත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + 14 =