මිලින්ද; ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් ධූරයට. මින් පෙර කිසිදු මහකොමසාරිස්වරයෙකුට නොතිබුණු විශේෂ බලතල ලබා දෙයි.

0
418
- Advertisement -

මිලින්ද; ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් ධූරයට.
මින් පෙර කිසිදු මහකොමසාරිස්වරයෙකුට නොතිබුණු විශේෂ බලතල ලබා දෙයි.

හිටපු අමාත්‍ය මිලින්ද මොරගොඩ මහතා, ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් ධූරයට පත් කර තිබේ.

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් ධූරයට ඔහු පත්කර ඇත්තේ කැබිනට් බලතල හිමි මහකොමසාරිස්වරයෙකු ලෙසයි. කැබිනට් බලතල සහිත මහකොමසාරිස්වරයෙකු ශ්‍රී ලංකාව පත් කර ඇත්තේ පළමු වතාවට බව වාර්තා වේ.

සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන ලෙස විදේශ අමාත්‍යංශ හරහා යෑමෙන් තොරව, දෙරටේ නායකයන් සමග සෘජුව ගණුදෙනු කිරීමේ බලය මේ අනුව ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් මිලින්ද මොරගොඩ මහතාට හිමිවනු ඇත.