මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවක සේවිකාවන්ට නිරෝධායන නියෝගයක් නිකුත් කරයි.

0
285
- Advertisement -

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවක සේවිකාවන්ට
නිරෝධායන නියෝගයක් නිකුත් කරයි.