මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවක සේවිකාවන්ට නිරෝධායන නියෝගයක් නිකුත් කරයි.

0
369
- Advertisement -

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවක සේවිකාවන්ට
නිරෝධායන නියෝගයක් නිකුත් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × one =