මිනුවන්ගොඩ පොකුරෙන් තවත් ආසාදිතයන් 139 ක්. මුළු ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 706 දක්වා ඉහළ යයි.

0
212
- Advertisement -

මිනුවන්ගොඩ පොකුරෙන් තවත් ආසාදිතයන් 139 ක්.
මුළු ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 706 දක්වා ඉහළ යයි.


මිනුවන්ගොඩ ඇගළුම් කර්මාන්ත ශාලා පොකුරෙන්, අළුත් ආසාදිතයන් 139 දෙනෙකු අද සන්ධ්‍යාවේ දී හදුනාගෙන ඇති අතර, ඒ අනුව, අදාල කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිත පොකුරෙන් වාර්තාවන ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 706 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.