මැයි 31 සහ ජූනි 04 සංචරණ සීමා ලිහිල් නොකරයි…!

0
337
- Advertisement -

මැයි 31 සහ ජූනි 04
සංචරණ සීමා ලිහිල් නොකරයි…!


මේ වන විට පනවා තිබෙන සංචරණ සීමාවන් – මැයි මාසයේ 31 වන සදුදා දිනයේ සහ ජූනි මාසයේ 04 වන දා ලිහිල් කිරිමට ගෙන තිබූ තීරණය මේ වන විට රජය විසින් අවලංගු කර තිබෙන වාර්තා වේ.

ඒ අනුව දැනට පනවා තිබෙන සංචරණ සීමා එලෙසින්ම ජූනි හත් වන සදුදා අළුයම හතර දක්වා අඛණ්ඩව බලපැවැත්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − four =