මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද අයැදුම්පත් භාර ගැනීමට දින නියම වේ.

0
350
- Advertisement -

මහ මැතිවරණය සඳහා තැපැල් ඡන්ද අයැදුම්පත් භාරගැනීම ලබන 06 වැනි දා සිට 16 වැනි දා දක්වා පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන් කරනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 17 =