“මාස හතයි; ගිය වසරට වඩා මේ වසරේ රාජ්‍ය නිළධාරීන් අල්ලස් ගැනමේ සිදුවීම් වැඩි වෙලා.” අල්ලස් හා දූෂණ විමර්ෂණ කොමිසම.

0
155
- Advertisement -

මාස හතයි; ගිය වසරට වඩා මේ වසරේ
රාජ්‍ය නිළධාරීන් අල්ලස් ගැනමේ සිදුවීම් වැඩි වෙලා.
අල්ලස් හා දූෂණ විමර්ෂණ කොමිසම.

පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වසරේ, රාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ අල්ලස් ගැනීමේ සිදුවීම් වැඩි වී ඇති බව, අල්ලස් හා දූෂණ විමර්ෂණ කොමිසම පවසයි.

මේ වසරේ ගෙවුණු මාස 07 තුළ වැටලීම් 17ක් සිදුකර ඇති අතර අල්ලස් ගත් රාජ්‍ය නිළධාරීන් 21 දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

විදුහල්පතිවරු සහ පොලිස් නිළධාරීන් අත් අඩංගුවට ගත් පිරිස අතර සිටින බව පැවසේ.