මාවනැල්ල බුදු පිළිම විනාශ කරපු 13න් දෙනා 06/03 දක්වා රිමාන්ඩ්

0
826
- Advertisement -

මාවනැල්ල බුදු පිළිම වලට හානි කිරිමේ සිද්ධියට අදාලව අත් අඩංගුවට ගත් 13 දෙනා 06/03 දක්වා යලි රිමාන්ඩ්.