මාර්තු පළමුවන දා සිට වතුකම්කරු දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 යි.

0
520
- Advertisement -

වතුකම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් දහසක් කරන ලෙසට වූ ඉල්ලීම, පසුගිය රජය පැවති කාලයේ සිටම පැවතුණි. එම ඉල්ලීම ඉටු කර දීමේ උවමනාවක් ඔවුන්ට නොවී ය.

අවසානයේ දී වතුකම්කරුවන්ගේ මෙම ඉල්ලීම ජනාධිපතිවරණ වේදිකාවටද පැමිණියේ දී. එහිදි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, තමන් බලයට පත් වූ පසු, වතුකම්කරු දෛනික වැටුප රුපියල් දහසක් දක්වා වැඩි කරන බවට පොරොන්දු විය.

ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වීමෙන් පසුව, ඒ මහතා එම පොරොන්දුව ඉටු කිරීමට සූදානමින් සිටියි. ඒ අනුව, එළැඹෙන මාර්තු පළමුවනදා සිට වතු කම්කරුවකුගේ දිනෙක වැටුප රුපියල් දහසක් දක්වා වැඩි කරන බවට ජනාධිපතිවරයා පොරාන්දු වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 − two =