මාර්ගයේ තිබි අහුලාගත් ලක්ෂ තුන නැවත දෙයි.

0
864
- Advertisement -

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ආගමන – විගමන දේපාර්තුමේන්තු විවේකාගාරය ඉදිරිපිට මහා මාර්ගයේ වැටී තිබු අයිතිකරුවෙකු නොමැති රුපියල් ලක්ෂ තුනක මුදල් සමග පසුම්බියක් එම දෙපාර්තුමේන්ට්තුවේ නිළධාරිවයකු විසින් අහුලා ගුවන් තොටුපළ පොලීසිය වෙත භාර දෙනු ලැබීය.