මාර්ගයේ තිබි අහුලාගත් ලක්ෂ තුන නැවත දෙයි.

0
710
- Advertisement -

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ ආගමන – විගමන දේපාර්තුමේන්තු විවේකාගාරය ඉදිරිපිට මහා මාර්ගයේ වැටී තිබු අයිතිකරුවෙකු නොමැති රුපියල් ලක්ෂ තුනක මුදල් සමග පසුම්බියක් එම දෙපාර්තුමේන්ට්තුවේ නිළධාරිවයකු විසින් අහුලා ගුවන් තොටුපළ පොලීසිය වෙත භාර දෙනු ලැබීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 2 =