මානව හිමිකම් සමුළුවේ දී රටවල් 21 ක සහාය අපට තියෙනවාලූ..! නමුත් ඒ රටවල් අතර එකම බටහිර රටක්වත් නැත.

0
226
- Advertisement -

මානව හිමිකම් සමුළුවේ දී රටවල් 21 ක සහාය අපට තියෙනවාලූ..!
නමුත් ඒ රටවල් අතර එකම බටහිර රටක්වත් නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 3 =