මානවහිමිකම් කොමිසමේ ප්‍රකාශ වලින්ආ ණ්ඩුවට මිසක් වෙන කාටවත් වාසියක්සි ද්ධ වෙලා නෑ…!

0
258
- Advertisement -

මානවහිමිකම් කොමිසමේ ප්‍රකාශ වලින්
ආණ්ඩුවට මිසක් වෙන කාටවත් වාසියක්
සිද්ධ වෙලා නෑ…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + five =