මාධ්‍යවේදීන් ඉවත් කර ලබා දුන්ඉ තාම වැදගත් තවත් සාක්ෂියක්..! ඇයි ඒ සාක්ෂිය පිළිබදව විමර්ෂණ නොකරන්නේ..?

0
228
- Advertisement -

මාධ්‍යවේදීන් ඉවත් කර ලබා දුන්
ඉතාම වැදගත් තවත් සාක්ෂියක්..!
ඇයි ඒ සාක්ෂිය පිළිබදව විමර්ෂණ නොකරන්නේ..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − three =