මාදුරුඔය ජාතික වනෝද්‍යානය මැද්දෙන් කිලෝමීටර් 22 ක් පාර කැපුවා. පරිසර ලෝලීන් හිටියෙත් නෑ; අලි ලෝලීන් හිටියේ නෑ.

0
48
- Advertisement -
Share
59 / 100

මාදුරුඔය ජාතික වනෝද්‍යානය මැද්දෙන් කිලෝමීටර් 22 ක් පාර කැපුවා. පරිසර ලෝලීන් හිටියෙත් නෑ; අලි ලෝලීන් හිටියේ නෑ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 16 =