මහින්ද රාජපක්ෂ සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර සාකච්ඡාවක්

0
983
- Advertisement -

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ සමග සාකච්ඡාවක් සදහා විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අරලිය ගහ අන්දිරයට.