මහාසෝන් බලකායේ ප්‍රධානි අමිත් වීරසිංහ පොලිස් අත්අඩංගුවට

0
862
- Advertisement -

ප්‍රශ්ණ කිරිම් සදහා මහාසෝන් බලකායේ ප්‍රධානි අමිත් වීරසිංහ තෙල්දෙණියේදි පොලිස් අත්අඩංගුවට.

කිරුළපන පොලීසිය විසින් සිදුකල දැනුම්දීමකට අනුව අමිත් වීරසිංහ අත්අඩංගුවට ගන්නා බව පොලීසිය විසින් නිවැසියන්ට පවසා ඇත.