මහාචාර්ය මෙත්තිකා විතානගේ ගේ උපකල්පනයි කාලි මෑණියෝ හීනෙන් ඇවිත් කිව්වා කියන කතන්දරයි අතරේ ලොකු වෙනසක් නෑ..!

0
155
- Advertisement -

මහාචාර්ය මෙත්තිකා විතානගේ ගේ උපකල්පනයි කාලි මෑණියෝ හීනෙන් ඇවිත් කිව්වා කියන කතන්දරයි අතරේ ලොකු වෙනසක් නෑ..!