මහල් නිවාස සංකීර්ණ තවත් දින 14 ක් අගුළු දමයි.

0
327
- Advertisement -

මහල් නිවාස සංකීර්ණ තවත් දින 14 ක් අගුළු දමයි.


කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයේ දැනට ලොක් ඩවුන් කර තිබෙන ප‍්‍රදේශවල ඇති මහල් නිවාස සංකීර්ණ තවත් දින 14 ක් අගුළු දමා තැබීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මහල් නිවාස තුනක්, කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය යටතේ තියෙන මහල් නිවාස සංකීර්ණ පහක් සහ මොරටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය යටතේ තියෙන එක් මහල් නිවාසයක් දෙසැම්බර් මාසයේ හයවන දා දක්වා අගුළු දැමීමට කටයුතු කර තිබේ.