මහර බන්ධනාගාර රැදවියන් ගැන තොරතුරු දැන ගන්න 0112-678600 අංකයට කතා කරන්න.

0
103
- Advertisement -
Share
9 / 100

මහර බන්ධනාගාර රැදවියන් ගැන තොරතුරු දැන ගන්න
0112-678600 අංකයට කතා කරන්න.


මහර බන්ධනාගාර රැදවියන් පිළිබදව තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා, බන්ධනාගාරා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දුරකථන අංකයක් හදුන්වා දී තිබේ.
එම දුරකතන අංකය පහත දැක් වේ.
0112-678600

මහර බන්ධනාගාරතුළ සිදු වූ ගැටුමෙන් පසුව, රැදවියන් පිළිබදව තොරතුරු විමසීම සදහා එම රැදවියන්ගේ ඥාතීන් පසුගිය දින කිහිපයේ ම බන්ධනාගාරය අසලට රැස් විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − five =