මහර බන්ධනාගාර ඛේදවාචකය. මගේ අයියා මැරුණා නෙවෙයි; වෙඩි තියලා මරලා දාලා.!

0
35
- Advertisement -
Share
61 / 100

මහර බන්ධනාගාර ඛේදවාචකය. මගේ අයියා මැරුණා නෙවෙයි; වෙඩි තියලා මරලා දාලා.!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 9 =