මහර බන්ධනාගාරය නොසන්සුන්.

0
342
- Advertisement -

මහර බන්ධනාගාරය නොසන්සුන්.


මහර බන්ධනාගාරය තුළ නොසන්කාරී වාතාවරණයක් උද්ගතව ඇති බව වාර්තා වේ.