මහර බන්ධනාගාරය නොසන්සුන්.

0
181
- Advertisement -
Share
4 / 100

මහර බන්ධනාගාරය නොසන්සුන්.


මහර බන්ධනාගාරය තුළ නොසන්කාරී වාතාවරණයක් උද්ගතව ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + 11 =