මහමැතිවරණය අගෝස්තු 05 වෙනිදා.

0
353
- Advertisement -
Share

මහමැතිවරණය අගෝස්තු 05 වෙනිදා.

2020 පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය අගෝස්තු මාසයේ 05 වෙනි දා පවත්වන බව, මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − one =