මහබැංකුව 2020 දී රුපියල් බිලියන 650 ක් අච්චි ගසයි. 2021 ආරම්භයේ දී තවත් රුපියල් බිලියන 13.2 ක් මුද්රණය කරයි.

0
475
- Advertisement -

මහබැංකුව 2020 දී රුපියල් බිලියන 650 ක් අච්චි ගසයි. 2021 ආරම්භයේ දී තවත් රුපියල් බිලියන 13.2 ක් මුද්රණය කරයි.

රට මුහුණ දී තිබුණු මූල්‍ය අභියෝග කළමණාකරණය කර ගැනීම සදහා, පසුගිය වසරේ දී ශ‍්‍රී ලංකා මහබැංකුව රුපියල් බිලියන 650 ක මුදල් අච්චු ගසා ඇති බව වාර්තා වේ.

ඊට අමතරව, ශ‍්‍රී ලංකා මහබැංකුව නව වසර ආරම්භ කර තිබෙන්නේ ද, රුපියල් බිලියන 13.2 ක මුදල් ප‍්‍රමාණයක් මුද්රණය කිරීමෙන් බව, මහබැංකු විසින් නිකුත් කර තිබෙන වාර්තා අනුව පැහැදිලි වන බව, Daily FT පුවත්පත වාර්තා කරයි.