මහනුවර රජ ගෙදරට උදේ හවස කොළඹින් කෑම අරන් හෙලිකොප්ටර් එනවා කියන්නේ ඇත්තද..?

0
148
- Advertisement -

මහනුවර රජ ගෙදරට උදේ හවස කොළඹින් කෑම අරන් හෙලිකොප්ටර් එනවා කියන්නේ ඇත්තද