මහන්සිවන ගොවියන් දැක තිබෙනවා. ඒත්, කාර් එකකින් යන ගොවියකු දැක නෑ.

0
85
- Advertisement -

මහන්සිවන ගොවියන් දැක තිබෙනවා.
ඒත්, කාර් එකකින් යන ගොවියකු දැක නෑ.