මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට අගමැති මහින්ද සාකච්ඡාවක් ලබා දෙයි.

0
426
- Advertisement -

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට
අගමැති මහින්ද සාකච්ඡාවක් ලබා දෙයි.

මැතිවරණය සදහා අදාල සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ගැසට් කිරීමේ දී, තමන්ට පැවරී ඇති රාජකාරිය නිසි පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය බලතල ලබා නොදීමට එරෙහිව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු විසින් දියත් කර තිබෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සදහා, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අදාල වෘත්තීය සංගමය කැදවා තිබේ. ඒ අනුව, එළැඹෙන 28 වන දා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකරු අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුන ගැසීමට නියමිත ය.

කෝවිඞ් ඇතුළු වසංගත රෝග මර්දනය කිරීමේ කාර්යයන්ගෙන් ඉවත්ව සිටින මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ වෘත්තීය අරගලයට සහාය පළ කිරීම සදහා වෘත්තීය සංගම් 20 ක් පමණ එකඟතාවය පළ කර තිබේ.

ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති ද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ වෘත්තීය අරගලයට ලැබී තිබේ.