මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අහෝසි කරන්න ජනාධිපති ලේකම්ට පුළුවන්නං, මන්ත‍්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තු යෑමේ කිසිම තේරුමක් නෑ..!

0
254
- Advertisement -

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම අහෝසි කරන්න ජනාධිපති ලේකම්ට පුළුවන්නං, මන්ත‍්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තු යෑමේ කිසිම තේරුමක් නෑ..!