මරණ දඩුවම අහෝසියි…!

0
850
- Advertisement -

කැලිෆෝනියා ආණ්ඩුකාර, ගාවින් නිව්සන් [Gavin Newsom] විසින් මරණ දඩුවම ලබා දීම තහනම් කර තිබේ. මරණ දණ්ඩනය, ශිෂ්ඨ සම්පන්න ලෝකයට නුසුදුසු දෙයක් බවයි ඔහුගේ අදහස වී තිබෙන්නේ. 2006 වසරේ සිට කිසිවෙකු මරණයට පත් කර නැතත්, කැලිෆෝනියාව තුළ මරණ දණ්ඩනය නියම වූ 737 දෙනෙකු සිටින බව වාර්තා වේ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ ප‍්‍රාන්ත 30 ක මරණ දඩුවම කි‍්‍රයාත්මක වේ.
තමන්ට ඇති විධායක බලය භාවිතා කරමින්, කැලිෆෝනියා ප‍්‍රාන්තය තුළ මරණ දඩුවම කි‍්‍රයාත්මක කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇතත්, මරණ දඩුවම සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කිරීමේ තීරණය ආණ්ඩුකාරවරයාට තනිව ගත නොහැක. ඒ සදහා මහජන කැමැත්තද ලබා ගත යුතුව තිබේ.