“මම නම් කියන්න යන්නෑ; ඒත් හම්බන්තොට වරාය විකිණීමෙන් වාසි ගත්තේ කවුද කියලා මං දන්නවා.” අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ.

0
445
- Advertisement -

මම නම් කියන්න යන්නෑ;
ඒත් හම්බන්තොට වරාය විකිණීමෙන් වාසි ගත්තේ කවුද කියලා මං දන්නවා.
අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ.

පසුගිය රජය, හම්බන්තොට වරාය චිනයට විකුණා දැමූ අතර, එම ගනුදෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබූ පුද්ගලයන් පිළිබදව තමන් දන්නා බව, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. කෙසේ වෙතත්, එසේ ප්‍රතිලාභ ලැබූ පුද්ගලයන්ගේ නම් තමන් හෙළි නොකරන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ ය.

හම්බන්තොට වරාය ගනුදෙනුව සාකච්ඡා කළ කැබිනට් මණ්ඩලයේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කළ ඇමතිවරුන්ද සිටි බව පවසන අග්‍රාමාත්‍යවරයා, එම ඇමතිවරු, අදාල ගනුදෙනුවට විරුද්ධ නොවීම පුදුමයක් බවද පවසයි.

හම්බන්තොට වරාය, පසුගිය රජය විසින් 99 අවුරුද්දකට චීනයට බදු දෙන ලදී.