“මම ඔබට කවදාවත් ගරු කළේ නෑ.ඔබ දුෂිතයෙක්..!”ෆීල්ඞ් මාර්ෂල් ඇමති මහින්දානන්දට කියයි.

0
135
- Advertisement -

“මම ඔබට කවදාවත් ගරු කළේ නෑ.ඔබ දුෂිතයෙක්..!”ෆීල්ඞ් මාර්ෂල් ඇමති මහින්දානන්දට කියයි.