මම ඊයේ කියපු දේ වැරදියට තේරුම් අරන්..! අපේ රටේ දේශපාලන කණ්ඩායමක් ගැන නෙවෙයි මං කතා කලේ.

0
45
- Advertisement -

මම ඊයේ කියපු දේ වැරදියට තේරුම් අරන්..!
අපේ රටේ දේශපාලන කණ්ඩායමක් ගැන නෙවෙයි
මං කතා කලේ.