මන්නාරම සමූහ මිනී වළ හිතුවට වඩා පරණයි…!

0
844
- Advertisement -

මන්නාරම සමූහ මිනී වළෙන් හමු වූ අස්ථි කොටස්, කි‍්‍ර.ව. 1499 ත් 1719 ත් අතර කාලයට අයත් ඒවා බව තහවුරු වී තිබේ. සාම්පල අස්ථි කොටස් පරීක්ෂණයට ලක් කළ ෆ්ලෝරීඩා නුවර විද්‍යාඥයන් විසින් මෙම නිගමනයට පැමිණ තිබේ.