“මධූෂ් ඝාතන සිද්ධිය හොදින්ම ගොතන ලද කතාන්දරයක්..!” මධූෂ්ගේ නීතීඥයා පැමිණිලි කරයි.

0
554
- Advertisement -

මධූෂ් ඝාතන සිද්ධිය
හොදින්ම ගොතන ලද කතාන්දරයක්..!”
මධූෂ්ගේ නීතීඥයා පැමිණිලි කරයි.


පාතාල කල්ලි සාමාජික මාකදුරේ මධූෂ් ඝාතනය වීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පාර්ශ්වයෙන් ඉදිරිපත් කරන කතාන්දරය, හොදින් ගොතන ලද එකක් බව, මධූෂ්ගේ නීතීඥයා පවසයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහු, නීතීඥවරුන්ගේ සංගමයට, වැඩ බලන පොලිස්තිවරයාට සහ මානවහිමිකම් කොමිසමට පැමිණිලි කර තිබේ.