“මධ්‍යසාර සහ එතනෝල් සදහා බඩඉරිගු භාවිතය තහනම් කරමින් ගැසට් පත‍්‍රයක් නිකුත් කරන්න.” ජනපති, සුරාබදු කොමසාරිස්ට කියයි.

0
215
- Advertisement -

“මධ්‍යසාර සහ එතනෝල් සදහා
බඩඉරිගු භාවිතය තහනම් කරමින් ගැසට් පත‍්‍රයක් නිකුත් කරන්න." ජනපති, සුරාබදු කොමසාරිස්ට කියයි.

මධ්‍යසාරසහ එතනෝල් නිෂ්පාදනයට බඩඉරිගු භාවිතය තහනම් කරමින් ගැසට් පත‍්‍රයක් නිකුත් කරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, සුරාබදු කොමසාරිස්වරයාට උපදෙස් දී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝගය සදහන් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කර තිබෙන මාධ්‍ය නිවේදනය පහත පළ වේ.