මධ්‍යම අධිවේගයට ජපානයෙන් දැඩි කොන්දේසි.

0
823
- Advertisement -

මධ්‍යම අධිවේගයේ තුන්වන අදියර සදහා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක වාණිජ ණය මුදලක් ලබා දීමට සූදානමින් සිටින ජපානය අදාල ණය මුදල ලංකාවට ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි කොන්දේසි මාලාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව වාර්තා වේ. කොන්දේසි මාලාවේ ප‍්‍රධානතම කොන්දේසිය වී ඇත්තේ අදාල ව්‍යාපෘතියේ දී කිසියම් පාර්ශ්වයක් ව්‍යාපෘතිය සදහා ලබා ගන්නා ණය මුදලෙන් කිසියම් හෝ ප‍්‍රමාණයක් අවභාවිතා කරන බව තහවුරු වුවහොත් ණය මුදල අහෝසි කරන බවට පනවා ඇති කොන්දේසියයි. තෙවන පාර්ශ්වයක් විසින් ව්‍යාපෘතියේ මුදල් අවභාවිතා කිරීම වැළැක්වීම අතිශයින්ම දුෂ්කර නිසා, මෙම කොන්දේසියට ලංකා රජය තවමත් එකඟ වී නැති බව වාර්තා වේ. විශේෂයෙන්ම රජයට අදාල නැති කිසියම් පාර්ශ්වයක් ව්‍යාපෘතිය කි‍්‍රයාත්මක වන අතර තුරේ අල්ලස් ගැනීමක් හෝ වෙනයම් දූෂණයක යෙදී ව්‍යාපෘතිය සදහා ලැබෙන ණය මුදල අහෝසි වුවහොත් එය රටට දරා ගත නොහැකි පාඩුවක් වනු ඇත.