මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා දීමට නව දුරකථන අංකයක්

0
832
- Advertisement -

මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ තොරතුරු 1984 කෙටි දුරකථන අංකයට ලබාදෙන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පසුගිය වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ පොලිස් මුලස්ථානයේ විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක් ස්ථාපිත කරනු ලැබු අතර එම මෙහෙයුම් මැදිරියේ නිළධාරීන් පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශයට අනුබද්ධිත අන්තරාය ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ ස්ථාපිත කර ඇති මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුර මෙහෙයුම් මැදිරියේ රාජකාරී සඳහා අනුයුක්ත කර තිබෙනවා.

එම නිසා මින් ඉදිරියට මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ තොරතුරු 1984 කෙටි දුරකථන අංකයට ලබා දෙන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා .