මත්ද්‍රව්‍ය නිසා ජනපතිට මරණ තර්ජන

0
791
- Advertisement -

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩපිළිවෙල හේතුවෙන් තමාට ජීවිත තර්ජන පවතින බව බුද්ධි අංශ වෙත දැනුම් දී ඇති බව ජනපති කියයි.