මඩකලපුව විශ්ව විද්‍යාලයේ අනාගතය කෝප් කමිටුව අතට.

0
749
- Advertisement -

ආන්දෝලනාත්මක මඩකලපුව විශ්ව විද්‍යාලය පිළිබදව කරුණු සොයා බැලීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන 04 ක ප‍්‍රධානීන් අද දිනයේ කෝප් කමිටුව ඉදිරියට කැදවා තිබේ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ හා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරු, විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාවේ සහ ආයෝජන ප‍්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේ ප‍්‍රධානීන්, මෙසේ කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවා තිබේ. මඩකලපුව විශ්ව විද්‍යාලය, සැබැවින්ම විශ්ව විද්‍යාලයක්ද, නැතිනම් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයක්ද, යන්න පිළිබදව කෝප් කමිටුව විසින් පරීක්ෂා කර බලනු ඇති. එසේම, මෙම ආයතනය තුළ උගන්වනු ලබන පාඨමාලා සහ අදාල ආයතනය සදහා ආයෝජනය කර ඇත්තේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබදව කෝප් කමිටුව විසින් සොයා බැලීමට නියමිතය.