මට ගහපු එකාට කෙළවෙන්ඩ කියලා හැමදාම උදේ මං ප‍්‍රාර්ථනා කළා. වැදලා ඉල්ලන්නං, රන්ජන් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න එපා.

0
233
- Advertisement -

මට ගහපු එකාට කෙළවෙන්ඩ කියලා
හැමදාම උදේ මං ප‍්‍රාර්ථනා කළා.
වැදලා ඉල්ලන්නං, රන්ජන් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න එපා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − six =