මට ගහපු එකාට කෙළවෙන්ඩ කියලා හැමදාම උදේ මං ප‍්‍රාර්ථනා කළා. වැදලා ඉල්ලන්නං, රන්ජන් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න එපා.

0
138
- Advertisement -

මට ගහපු එකාට කෙළවෙන්ඩ කියලා
හැමදාම උදේ මං ප‍්‍රාර්ථනා කළා.
වැදලා ඉල්ලන්නං, රන්ජන් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න එපා.