මට්ටක්කුලිය-මෝදර-බ්ලූමැන්ඩල්-ග්‍රෑන්පාස් සහ වැල්ලම්පිටියට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇදිරිනීතිය පනවයි.

0
116
- Advertisement -
Share
9 / 100

මට්ටක්කුලිය-මෝදර-බ්ලූමැන්ඩල්-ග්‍රෑන්පාස් සහ වැල්ලම්පිටියට
වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇදිරිනීතිය පනවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 9 =