මගේ මහත්තයාට ඇප දීලා හිටියේ..! දැන් ආපහු බොරු නඩුවක පටලවලා. මං පිළිකා රෝගියෙක්.

0
247
- Advertisement -

මගේ මහත්තයාට ඇප දීලා හිටියේ..!
දැන් ආපහු බොරු නඩුවක පටලවලා.
මං පිළිකා රෝගියෙක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 12 =