මගේ නඩුවට බලපෑම් කළා. ඔප්පු කරන්න මං ළග හඩපට තියෙනවා..!

0
221
- Advertisement -

මගේ නඩුවට බලපෑම් කළා.
ඔප්පු කරන්න මං ළග හඩපට තියෙනවා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 2 =