මගී ප‍්‍රවාහන බස් රථ – බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වීම සහ බස්නාහිර පළාතෙන් පිට වීම තහනම්.

0
280
- Advertisement -

මගී ප‍්‍රවාහන බස් රථ – බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වීම සහ බස්නාහිර පළාතෙන් පිට වීම තහනම්.


අද මධ්‍යම රාති‍්‍රයේ සිට, පහළොස් වන දා මධ්‍යම රාත‍්‍රිය දක්වා, සියළු මගී ප‍්‍රවාහන බස් රථ බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වීම සහ බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට ධාවනය වීම තහනම් කර තිබේ.