මං මේ කියන විදිහට කළා නං, නාග ලෝකයෙන් නයා වඩම්මපු නාලිකාවේ සහයෝගයත් දේවානි ජයතිලක මහත්මියට ගන්න තිබුණා.

0
352
- Advertisement -

මං මේ කියන විදිහට කළා නං, නාග ලෝකයෙන් නයා වඩම්මපු නාලිකාවේ සහයෝගයත් දේවානි ජයතිලක මහත්මියට ගන්න තිබුණා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + 14 =