භූමදානයට ලබා දුන්න අවසරය කි‍්‍රයාත්මක නොකරන්නේ – සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ අගමැතිටත් වඩා ලොක්කෙක් ද..?

0
230
- Advertisement -

භූමදානයට ලබා දුන්න අවසරය කි‍්‍රයාත්මක නොකරන්නේ – සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ අගමැතිටත් වඩා ලොක්කෙක් ද..?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × five =