භාරතීය ජනතා පක්ෂය ලංකාවට එනවලු. විස්සට අත උස්සපු අය දැන් මොකද කියන්නේ…?

0
299
- Advertisement -

භාරතීය ජනතා පක්ෂය ලංකාවට එනවලු.
විස්සට අත උස්සපු අය දැන් මොකද කියන්නේ…?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =